Facebook Instagram
POGRZEBY JAR
home jar.robak@wp.pl +48603774297
Oferujemy Kompleksowe Usługi Pogrzebowe z poszanowaniem woli bliskich

Ekshumacja zwłok

Ekshumacja zwłok jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia oraz przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych. O zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który wykonuje nadzór nad nią oraz może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie niż określony powyżej przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności. W celu przeprowadzenia ekshumacji należy złożyć wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zawierający prośbę o ekshumację wraz z uzasadnieniem.

Kto jest upoważniony do złożenia wniosku?

Do złożenia wniosku o ekshumację upoważniona jest najbliższa pozostała rodzina a mianowicie:

  • pozostały małżonek(a) osoby zmarłej,
  • krewni zstępni,
  • krewni wstępni,
  • krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa,
  • powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia,
  • osoba dobrowolnie do tego zobowiązująca się.

Jeśli między członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba wskazana prawomocnym rozstrzygnięciem sądu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po wydaniu decyzji przesyła ją wszystkim członkom rodziny uprawnionym do współdecydowania w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

newsletter
Newsletter
Zapisz się i bądź na bieżąco!